برش بافت و تهیه لام سفید

به این مرحله برش دهی یا sectioning  می گویند. این مرحله به وسیله ی دستگاهی به نام میکروتوم انجام می شود که با چرخاندن دسته ی آن برش نازکی از بافت جدا می شود.  ضخامت برش ها برای مطالعه با میکروسکوپ نوری معمولا 5 میکرون است به طوری که نور از آن ها عبور می کند.