رنگ آمیزی H&E

بافت ها به دو علت قبل از مشاهده با میکروسکوپ به رنگ آمیزی نیاز دارند:

  1. چون شفاف هستند و قابل رویت نیستند.
  2. برای آن که بتوانیم اجزای سلول را تفکیک کنیم و محدوده ی سلول را تشخیص دهیم.

با میکروسکوپ نوری یا LM (light microscope) فقط هسته و سیتوپلاسم قابل رویت هستند. اندامک ها فقط با میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده اند.

رنگ آمیزی معمولی برای مشاهده با میکروسکوپ نوری با H&E (هماتوکسیلین و ائوزین) انجام می شود.

Eosin: سیتوپلاسم تمام سلول ها را به رنگ صورتی مایل به قرمز رنگ می کند، زیرا خاصیت اسیدی دارد و با سیتوپلاسم که خاصیت بازی دارد واکنش می دهد.

Hematoxylin: هسته ی همه ی سول ها را بنفش می کند، زیرا خاصیت بازی دارد و با هسته ی سلول ها که محل تجمع اسیدهاست واکنش می دهد.