پروسس بافت (tissue processing) چیست؟

به آماده سازی بافت که شامل مراحل مختلفی می باشد، پروسس بافت می گویند.

این مراحل شامل:

1- نمونه برداری: برداشت تکه کوچک بافت از بدن موجود زنده را بیوپسی و از جسد بلافاصله بعد از مرگ اتوپسی می گویند.

2- ثابت کردن (Fixation): جهت جلوگیری از تخریب ساختمان سلولی بوسیله فعالیت آنزیم های درون سلولی عمل فیکساسیون انجام می شود.

3- آبگیری (Dehydration): در این مرحله هدف خارج کردن آب موجود در بافتها برای نفوذ بهتر پارافین می باشد.

4- آغشته سازی (infiltration): قرار دادن نمونه بافت داخل پارافین مذاب

5- قالب گیری (Embedding): قرار دادن نمونه آغشته به پارافین داخل قالب حاوی پارافین مذاب

6- مقطع گیری (Sectioning): برش دادن بلوک پارافینی حاوی نمونه با استفاده از دستگاه میکروتوم

7- چسباندن (Mounting): قرار دادن برشهای بافت بر روی لام حاوی ژلاتین

8- رنگ آمیزی (staining): جهت بررسی بافت مورد نظر از روش رنگ آمیزی بصورت معمولی یا اختصاصی انجام می شود.